Algemene voorwaarden XTRA

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en gebruiken van de Xtra-kaart van Colruyt Group, hierna genoemd ‘Kaart’. Onder ‘Kaart’ wordt begrepen de originele fysieke Kaart en de QR-code in de hiertoe door Colruyt Group voorziene apps. Met ‘Colruyt Group’ wordt bedoeld Etn. Fr. Colruyt NV (met maatschappelijke zetel Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, ondernemingsnummer BE0400378485, info.xtra@colruytgroup.be) en alle met haar verbonden ondernemingen in de zin van ar kel 11 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna genoemd Colruyt Group). Met de Kaart krijgen consumenten automa sch en onmiddellijk alle speci eke voordelen bij 9 winkels en webshops van Colruyt Group: Colruyt, OKay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group, Collect&Go, DreamLand, Dreambaby, ColliShop en DATS 24. Een consument is iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsma ge doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwer of gebruikt. Elke aanvraag van een Kaart dient schri elijk te gebeuren via het papieren aanvraagformulier of via een online aanvraag. Colruyt Group beslist als enige over de toekenning ervan zonder enige verantwoor- ding verschuldigd te zijn.

Algemeen

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn integraal van toepassing op de functionaliteiten van de Kaart als klantenkaart, en als betaalkaart in de tankstations van DATS 24.

Klantenkaart

Betaalfunctie (deze artikels zijn van toepassing op houders van een XTRA-kaart die de betaalfunctie aanvragen of die reeds beschikken over een geactiveerde betaalfunctie voor de tankstations van DATS 24)

Algemeen

XTRA-kaart gebruiken om te tanken bij DATS 24 (deze voorwaarden zijn specifiek van toepassing voor tankbeurten uitgevoerd bij de DATS 24-tankstations)

Slotbepalingen

Versie 6/11/2017

Kaart vervangen

Xtra-kaart defect, verloren of gestolen.

Voordelen

Ontdek alle voordelen met Xtra.

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op je vraag.

Contact

Onze klantendienst helpt je graag verder.