Algemene voorwaarden XTRA

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en gebruiken van de Xtra-kaart, hierna genoemd ‘kaart’. De kaarthouder heeft bij zijn aanvraag of gebruik kunnen kennisnemen van deze algemene voorwaarden en heeft er zich louter door het aanvragen of gebruiken van zijn kaart integraal en zonder enig voorbehoud akkoord mee verklaard.

Algemeen
1. Colruyt Group is uitgever van de Xtra-kaart, een exclusieve en gepersonaliseerde kaart, waaraan op regelmatige basis voordelen kunnen worden gekoppeld op basis van je aankoopgegevens, verzameld via die kaart.

2. De kaart is uitsluitend voorbehouden voor consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Elke aanvraag van een kaart dient schriftelijk te gebeuren. Colruyt Group beslist als enige over de toekenning ervan zonder enige verantwoording verschuldigd te zijn.

3. Er wordt slechts 1 kaart per persoon toegekend. Elke kaart heeft een strikt persoonlijk karakter. Ze blijft te allen tijde eigendom van Colruyt Group. Colruyt Group behoudt zich op elk moment het recht voor om de kaart zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of hieraan bijkomende of andere voorwaarden te verbinden.

4. Colruyt Group behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Door het verdere gebruik van de kaart aanvaardt de kaarthouder elke latere, zelfs eenzijdige, wijziging, nadat deze werd meegedeeld via de websites van de deelnemende winkels en webshops of elk ander communicatiemiddel, bepaald door Colruyt Group.

5. Colruyt Group verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om je communicaties te sturen en/of om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken. Wil je ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. Je gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. Je kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en je kan weigeren dat Colruyt Group of een van haar winkels of webshops je gegevens gebruikt om je informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van Colruyt Group aan bij de klantendienst of surf naar www.colruytgroup.com. Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: Etn. Fr. Colruyt nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

6. De kaart kan niet gebruikt worden bij aankopen die worden verricht in het kader van handels en/of beroepsdoeleinden of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij met die doeleinden worden gesteld, bijvoorbeeld in geval van aankoop van goederen waarin de koper handel drijft of die normaal bestemd zijn voor de uitoefening van zijn economische activiteit.

7. De kaarthouder blijft als enige verantwoordelijk voor het correcte gebruik. Hij zal Colruyt Group integraal vrijwaren voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het geven van verkeerde gegevens bij de aanvraag of een verkeerd gebruik van de kaart.

8. Colruyt Group kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de kaart, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de kaart of het feit dat de kaarthouder om welke reden ook niet of slechts gedeeltelijk kan genieten van een bepaald voordeel. Elke diefstal van een kaart dient onmiddellijk te worden gemeld aan Colruyt Group. Colruyt Group blijft steeds eigenaar van de door hem uitgereikte kaarten en behoudt zich het recht voor om deze te weigeren of te blokkeren telkens als dit nuttig wordt geacht voor de veiligheid van het systeem of voor de vrijwaring van haar financiële belangen, onder meer in de volgende gevallen:

Colruyt Group behoudt zich het recht voor om bijkomend garanties te vragen, alvorens de kaart te deblokkeren.

9. Colruyt Group kan bij vermoeden van misbruik, bijvoorbeeld wanneer de kaarthouder de kaart niet als consument gebruikt, of frauduleus handelen, de aan de kaart gekoppelde voordelen weigeren te verstrekken of terugvorderen, onverminderd elke ander recht waarover Colruyt Group zou beschikken op basis van onderhavige voorwaarden of de wet.

Klantenkaart
1. Colruyt Group, of de deelnemende winkels en webshops, bepalen als enige welke voordelen aan de kaart worden gekoppeld, alsook de voorwaarden (met inbegrip van aard, omvang, duur, deelnemende winkels enz.) waaraan voldaan moet worden om van die voordelen te genieten. Het staat Colruyt Group of de deelnemende winkels en webshops daarbij steeds vrij om de voordelen zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te herroepen, te beperken, in te trekken, of bepaalde aankopen of artikelen uit te sluiten.

2. Enkel de originele kaart en de QR-code in de Xtra-app worden aanvaard. De aan de kaart gekoppelde voordelen zijn niet cumuleerbaar, niet overdraagbaar, niet inruilbaar en niet inwisselbaar tegen contanten. Voordelen zijn nooit met terugwerkende kracht van toepassing op reeds gekochte artikelen.

3. Om je op regelmatige basis voordelen, gekoppeld aan de kaart, te kunnen laten genieten, verwerkt Colruyt Group je aankoopgegevens. Deze gegevens worden verzameld bij gebruik van de kaart en worden voor maximaal 5 jaar bijgehouden. Indien je dit niet wenst, kan je dat schriftelijk melden aan Colruyt Group. Het privacycharter van Colruyt Group is hierop van toepassing.

Slotbepalingen
1. Vragen of klachten? U kan altijd bij onze klantendienst terecht. Telefoon: 02 363 54 00. Fax: 02 360 02 07. E-mail: info.xtra@colruytgroup.be.
Bent u niet tevreden over de voorgestelde oplossing van onze klantendienst? Dan kan u contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Surf naar www.ombudsmanvoordehandel.be of stuur een e-mail naar info@ombudscom.be.
Komt er alsnog geen verzoening? Dan zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd, evenals de rechtbanken aangeduid in artikel 624, 1° 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.
Woont u niet in België? Contacteer onze klantendienst. Wanneer u daar geen overeenkomst bereikt, kan u bij het Europese Online Dispute Resolution Platform terecht in uw eigen taal: http://ec.europa.eu/odr.

2. Indien enige bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal door Colruyt Group worden vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet het dichtst benadert.

3. Het feit dat Colruyt Group nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover hij beschikt en verhindert hem niet om later de strikte naleving van die bepaling te eisen.

4. De kaarthouder verklaart eveneens kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden (met inbegrip van de modaliteiten inzake laattijdige betaling) gedrukt op de keerzijde van de kasticketten of facturen, en verklaart zich hiermee akkoord.

Versie 10/05/2017

Kaart vervangen

Xtra-kaart defect, verloren of gestolen.

Voordelen

Ontdek alle voordelen met Xtra.

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op je vraag.

Contact

Onze klantendienst helpt je graag verder.